POLITYKA COOKIES / PRYWATNOŚCI

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „MORE DIAMONDS”


Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”) jest Regulaminem Aplikacj More Diamonds dostępnym na stronie internetowej www.morediamonds.eu i określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej More Diamonds (dalej „Aplikacja”)
1.2. Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez Podaj Dalej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 4, 35-225 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690430, NIP 5170383511, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, adres elektroniczny: biuro@podajdalej.app (dalej jako: „Podaj Dalej”).
1.3. Regulamin określa w szczególności:
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Podaj Dalej (usługodawca),
zakaz dostarczania przez Użytkownika Aplikacji treści o charakterze bezprawnym;
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
tryb postępowania reklamacyjnego;
zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Warunki korzystana z Aplikacji
2.1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na smartfonach obsługujących jeden z niżej wskazanych systemów operacyjnych:
Android 4.4 i nowsze,
iOS wersja 9 i nowsze, lub
2.2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, będąca Użytkownikiem Serwisu Podaj Dalej która zainstalowała na swoim smartfonie (z systemem operacyjnym wskazanym w ust. 2.1.) Aplikację (dalej „Użytkownik”).
1

2.3. Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji bez rejestracji.
2.4. W celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien zarejestrować się w Aplikacji poprzez podanie adresu email Użytkownika przy pomocy którego będzie logował się do aplikacji oraz podanie własnego hasła dostępowego.
2.5. Rejestracja w sposób określony powyżej dokonywana jest jednorazowo (tj. pozostanie automatycznie zarejestrowany przy każdym kolejnym uruchomieniu Aplikacji przez Użytkownika zarejestrowanego, bez konieczności dokonywania ponownej rejestracji). Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z opcji usunięcia konta poprzez zgłoszenie Usługodawcy chęci rezygnacji w formie oświadczenia na formularzu. Usunięcie konta skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika z Aplikacji. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać ponownej rejestracji.
2.6. Skutkiem usunięcia konta jest usunięcie wszelkich informacji przetwarzanych w ramach aplikacji oraz Serwisu a dotyczących danego konta w szczególności dane dotyczące posiadanych Diamentów. Diamenty posiadane przez Użytkownika w momencie usunięcia konta zostają umorzone.
2.7. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
wyszukiwanie diamentów na mapie; nawigowanie do wybranego diamentu, realizowane poprzez wykorzystanie innej zainstalowanej na smartfonie Użytkownika zarejestrowanego aplikacji nawigacyjnej właściwej dla danego typu oprogramowania, niezależnej od Aplikacji; Gromadzenia diamentów..
podgląd aktualnej ilości diamentów i historii transakcji diamentów;
Przekazywanie diamentów (generowanie kodu do Użycia w aplikacji);
Generowanie zaproszeń do korzystania z aplikacji i uczestnictwa Serwisie do innych potencjalnych Użytkowników wysyłanych za pośrednictwem własnych środków komunikacji; Użytkownik może w tym celu skorzystać z treści wygenerowanego zaproszenia;

2.8. Użytkownik przystępując do używania Aplikacji, poprzez zaznaczenie odpowiednich „checkbox”, akceptuje niniejszy Regulamin oraz fakultatywnie wyraża zgodę na lokalizację urządzenia. Wyrażenie zgody na lokalizację urządzenia jest niezbędne do korzystania za pomocą Aplikacji z funkcji nawigacji.
2.9. Danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji ze względu na właściwość tej usługi są login (email) i hasło do Aplikacji
2.10. Zgoda na lokalizację urządzenia (o której mowa w ust. 2.8.) może zostać w dowolnym momencie odwołana przez Użytkownika w ustawieniach Aplikacji. Odwołanie zgody na lokalizację wiąże się z zablokowaniem w Aplikacji funkcji: nawigacji oraz mapy punktów.
2.11. Aplikacja i usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych do i z sieci komórkowych. Koszt transferu danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim ponosi Użytkownik Aplikacji według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej.
2.12. Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
2.13. Korzystanie z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez zgody Podaj Dalej sp. z o.o. jest niedopuszczalne.
3. Dane osobowe Użytkownika
3.1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Podaj Dalej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. e-mail: biuro@podajdalej.app, formularz kontaktowy: https://www.podajdalej.app/kontakt.html
3.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Aplikacji, w szczególności:
Zawarcie i realizacja umowy na świadczenie usług w ramach Aplikacji
Naliczanie diamentów;
nawigowanie do diamentów;
udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski Użytkownika kierowane do Podaj Dalej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.podajdalej.app/kontakt.html ; marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Podaj Dalej w tym również z wykorzystaniem informacji o lokalizacji;
rozpatrywanie reklamacji,
obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

3.3. Podstawą prawną przetwarzania przez Podaj Dalej danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest: należyte wykonanie umowy na świadczenie usług w ramach Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik i Podaj Dalej zgodnie z Regulaminem; prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji.
3.4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji urządzenia Użytkownika, są one przetwarzane w celu realizacji dwóch funkcji Aplikacji: nawigowania do wybranego Punktu Handlowego, oraz wyszukiwania Punktu Handlowego na mapie. Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących lokalizacji urządzenia jest zgoda Użytkownika, która może być w każdej chwili przez niego odwołana w ustawieniach Aplikacji.
3.5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Podaj Dalej podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy obsłudze Aplikacji (np. dostawcom usług IT) i realizacji usług w jej ramach, w tym rozpatrywania reklamacji.
3.6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a PODAJ DALEJ na świadczenie usług w postaci dostarczenia Użytkownikowi Aplikacji (tj. przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji do momentu jej odinstalowania), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, a po tym okresie usuwane.
3.7. Użytkownikowi przysługuje prawo:
do żądania od Podaj Dalej dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
do żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika,
do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika,
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dwóch przypadkach:
ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, oraz
gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.

3.8. Sprzeciw można wyrazić na adres poczty elektronicznej: biuro@podajdalej.app lub adres siedziby Podaj Dalej sp. z o.o. z dopiskiem „Dane Osobowe”.
3.9. Do przeniesienia danych do innego administratora, t.j. otrzymania od Podaj Dalej danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Podaj Dalej przesłał dane do innego administratora, tylko jeśli przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
3.10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych w ramach Aplikacji. W szczególności, podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji. Niepodanie danych osobowych lub podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przez Użytkownika uniemożliwia rozpatrzenie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji przez Podaj Dalej i udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi.
3.12. Dane osobowe Uczestników Podaj Dalej przetwarzane są zgodnie z Regulaminem Podaj Dalej dostępnym w szczególności na stronie www.podajdalej.app.
4. Reklamacje
4.1. Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Aplikacji prowadzone jest przez PODAJ DALEJ. Reklamacje mogą być zgłaszane w szczególności na adres PODAJ DALEJ wskazany w ust. 2 powyżej z dopiskiem „Reklamacja” , a także za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na www.podajdalej.app w zakładce „Kontakt”. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, adres email, adres do doręczeń, numer użytkownika przydzielony w ramach konta Użytkownika. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.
4.2. Reklamacje dotyczące Serwisu rozpatrywane są na zasadach określonych w Regulaminie Programu.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację (co oznaczać będzie rozwiązanie umowy o świadczenie za pomocą Aplikacji usług drogą elektroniczną). Odinstalowanie Aplikacji nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w Serwisie Podaj Dalej.
5.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w tym zwłaszcza w odniesieniu do realizacji praw konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) stosuje się postanowienia Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE MORE DIAMONDS


Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie MORE DIAMONDS (dalej jako "Serwis")

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.morediamonds.eu jest Podaj Dalej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 4 , 35-225 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690430, NIP 5170383511, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, adres elektroniczny: biuro@podajdalej.app (dalej jako: „PODAJ DALEJ”). W serwisie dbamy o ochronę prywatności Użytkowników i Klientów w trakcie korzystania z morediamonds.eu Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. I. PLIKI COOKIES ORAZ ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Czym są pliki cookies?
W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników i Klientów serwisu morediamonds.eu, witryna www.morediamonds.eu używa tzw. plików cookies. Pliki cookies zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku cookie przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę Serwisu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Użytkownika lub Klienta własny plik cookie. Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać Użytkowników lub Klientów naszego Serwisu i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na stronie www.morediamonds.eu
Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?
Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies?
W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:
dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników lub Klientów,
zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy Użytkownika i hasła (logować się). Pliki cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu. Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika lub Klienta i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Jak należy korzystać z loginu i hasła?
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. Prosimy o wpisywanie hasła podczas zakładania konta w Serwisie, które nie będzie łatwe do odgadnięcia przez osoby postronne. W celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególne chronionymi danymi są adresy e-mail. Po założeniu konta w Serwisie, Użytkownik nie może osobiście zmienić adresu e-mail, dlatego prosimy o rejestrowania tych adresów e-mail, które są faktycznie przez Państwo używane. W szczególnych przypadkach uzasadniających konieczność zmiany adresu e-mail (login) prosimy o kontakt z Podaj Dalej. Serwis www.morediamonds.eu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń – aby te starania były skuteczne również Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak prowadzone są badania marketingowe?
Administrator za pośrednictwem Serwisu może przeprowadzać różne badania marketingowe (w szczególności ankiety oraz sondy). Jeśli Użytkownicy lub Klienci zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych badań oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w Serwisie. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Użytkownikom i Klientom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość. Jak możesz się z nami skontaktować? Użytkownicy i Klienci Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego Administratorem poprzez formularz dostępny na stronie https://www.podajdalej.app /kontakt.html (formularz dostępny po zalogowaniu). Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się również z Administratorem za pośrednictwem telefonu:

II. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników i Klientów w ramach serwisu? Podaj Dalej sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 4, informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika i Klienta. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych: adres: adres siedziby Podaj Dalej z dopiskiem „Ochrona Danych” adres email: biuro@podajdalej.app

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do marketingu produktów lub usług własnych Podaj Dalej, oraz marketingu produktów i usług Partnerów Handlowych w tym poprzez profilowanie Twoje dane mogą być przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Podaj Dalej jakim jest możliwość przedstawiania informacji o swoich usługach oraz usługach Partnerów Handlowych, przedstawiania ofert dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Podaj Dalej. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Podaj Dalej.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do usług Podaj Dalej Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Podaj Dalej pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Serwisu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W odniesieniu do usług Podaj Dalej w ramach Serwisu Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Podaj Dalej oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Podaj Dalej). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści Serwisu do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych
Podanie danych w celu realizacji usług Podaj Dalej jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści Serwisu do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych,
prawo żądania sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika i Klienta zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika lub Klienta zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Użytkowników lub Klientów zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Klauzula Informacyjna - PODAJ DALEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Podaj Dalej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.


e-mail: biuro@podajdalej.app, formularz kontaktowy: https://www.podajdalej.app/kontakt.html .

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Aplikacji, w szczególności:

Zawarcie i realizacja umowy na świadczenie usług w ramach Aplikacji
udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski Użytkownika kierowane do Podaj Dalej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.podajdalej.app/kontakt.html ;
marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Podaj Dalej w tym również z wykorzystaniem informacji o lokalizacji;
rozpatrywanie reklamacji,
obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania przez Podaj Dalej danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych powyżej jest:

należyte wykonanie umowy na świadczenie usług w ramach Aplikacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik i Podaj Dalej zgodnie z Regulaminem; prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji urządzenia Użytkownika, są one przetwarzane w celu realizacji dwóch funkcji Aplikacji: nawigowania do znalezienia diamentu, oraz wyszukiwania diamentow na mapie. Podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących lokalizacji urządzenia jest zgoda Użytkownika, która może być w każdej chwili przez niego odwołana w ustawieniach Aplikacji.

Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Podaj Dalej podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy obsłudze Aplikacji (np. dostawcom usług IT) i realizacji usług w jej ramach, w tym rozpatrywania reklamacji.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a PODAJ DALEJ na świadczenie usług w postaci dostarczenia Użytkownikowi Aplikacji (tj. przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji do momentu jej odinstalowania), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, a po tym okresie usuwane.

Użytkownikowi przysługuje prawo:
do żądania od Podaj Dalej dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,

do żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Użytkownika,
do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika,
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dwóch przypadkach:
ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, oraz
gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.
Sprzeciw można wyrazić na adres poczty elektronicznej: biuro@podajdalej.app lub adres siedziby Podaj Dalej sp. z o.o. z dopiskiem „Dane Osobowe”.
do przeniesienia danych do innego administratora, t.j. otrzymania od Podaj Dalej danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Podaj Dalej przesłał dane do innego administratora, tylko jeśli przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług świadczonych w ramach Aplikacji. W szczególności, podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji. Niepodanie danych osobowych lub podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych przez Użytkownika uniemożliwia rozpatrzenie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji przez Podaj Dalej i udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi.
Dane osobowe Uczestników Podaj Dalej przetwarzane są zgodnie z Regulaminem More Diamonds dostępnym w szczególności na stronie www.morediamonds.eu


   
Copyright MoreDiamonds.pl| office@morediamonds.eu